Əsas səhifə Biznesə dəstək üzrə Baş / Aparıcı mütəxəssis / Mütəxəssis (Layihə və məhsullar...

  Biznesə dəstək üzrə Baş / Aparıcı mütəxəssis / Mütəxəssis (Layihə və məhsullar üzrə menecer)-AccessBank

  177
  Paylaş
  Acess Bank
  Acess Bank

  Posted 4 years ago

  Biznesə dəstək üzrə Baş mütəxəssis / Aparıcı mütəxəssis / Mütəxəssis (Layihə və məhsullar üzrə menecer)

  Öhdəliklər:

  Proseslərin və Məhsulların işlənib hazırlanması

  • Filialların yükünü azaltmaq, müştəri xidmətlərini və məhsulları / əməliyyatları yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə proseslərin / əməliyyatların avtomatlaşdırılması, mərkəzləşdirilməsi və rəqəmsallaşdırılması;
  • Proseslərin və xidmətlərin (işlərin) yoxlanması, işlənib hazırlanması və optimallaşdırılması;
  • Müştərilərə xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar proseslərdə / əməliyyatlarda / məhsullarda məhdudiyyətlərin və çatışmazlıqların aşkarlanması və təhlili.

  Layihə idarəçiliyi

  • Layihənin həyata keçirilməsi təşəbbüsünün irəli sürülməsi və planlaşdırılması;
  • Bütün zəruri səhmdarları cəlb etməklə layihənin miqyasının və məqsədlərinin müəyyən olunması və onun texniki yararlığının təmin olunması;
  • Ətraflı layihə planının işlənib hazırlanması; yekun tarixlərin təyin olunması, öhdəliklərin müəyyən edilməsi, layihənin icrasının monitorinqi və ümumiləşdirilməsi. Layihənin vəziyyəti ilə bağlı yüksək rəhbərlik üçün hesabatların hazırlanması.
  • Təyin olunmuş vaxt və büdcə çərçivəsində layihənin tamamlanmasının təmin edilməsi.
  • Baş Ofisdə / filiallarda daxili resursların koordinasiyası.
  • Layihənin lazımi qaydada icra edilməsi üçün üçüncü şəxslərlə tərəfdaşlarıa münasibətlərin yaradılması və qorunub saxlanması.

  Metodologiya, treninqlər:

  • Sənədlərin / daxili reqlamentlərin yoxlanması, işlənib hazırlanması və standartlaşdırıması;
  • Beynəlxalq münasibətlər üçün yararlı mühitin yaradılması, inkişafı və qorunub saxlanması – beynəlxalq münasibətlərin əlverişliliyi və sadəliyi;
  • İşçi heyətinin təlimatlandırılmasında fəal iştirak: yüksək ixtisaslılıq səviyyəsinin təmin olunması və qorunub saxlanması.

  Tələblər:

  • Ali təhsil; 
  • Müvafiq bank sahələrində ən azı 2 illik iş təcrübəsi (Baş Ofisdə, filiallarda təcrübə); 
  • Bank məhsullarını və xidmətlərini, front ofis proseslərini (qeyri-kredit və kredit məhsullarını) yaxşı başa düşmək; 
  • Layihə idarəçiliyi sahəsində iş təcrübəsinə üstünlük verilir; 
  • Mükəmməl ünsiyyət vərdişləri; 
  • Mükəmməl yazılı və şifahi ünsiyyət vərdişləri; 
  • Yaxşı təşkilatçılıq qabiliyyəti, o cümlədən təfsilatlara qarşı diqqətcillik və çoxşaxəli qabiliyyət; 
  • Dəyişiklikləri qəbul etmək bacarığı, yeni biliklər əldə etməyə hazırlıq; 
  • Azərbaycan, rus və ingilis dillərini bilmək.

  Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını [email protected] elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.

  Специалист / Старший / Ведущий Специалист по Поддержке Бизнеса (Менеджер по Проектам и Продуктам)

  Обязательства:

  Разработка Процессов и Продуктов

  • Проявление инициативы по автоматизации, централизации и дигитализации процессов / операций с целью разгрузки филиалов, улучшения клиентского обслуживания и продуктов / операций;
  • Проверка, разработка и оптимизация процессов и услуг (работ);
  • Выявление и анализ ограничений и недостатков в процессах / операциях / продуктах, связанных с обслуживанием клиентов.

  Управление проектом

  • Инициация и планирование осуществления проекта;
  • Определение масштаба и целей проекта с привлечением всех необходимых акционеров, и обеспечение его технической пригодности;
  • Разработка подробного проектного плана; Наблюдение за всеми аспектами проектов; назначение окончательных дат, определение обязательств, мониторинг и суммирование хода проекта. Подготовка отчётов для высшего руководства касательно состояния проекта.
  • Обеспечение завершения проекта в рамках установленного времени и бюджета.
  • Координация внутренних ресурсов (в Головном Офисе / филиалах);
  • Создание и сохранение отношений с третьими лицами / партнёрами для надлежащего осуществления проекта.

  Методология, Тренинги:

  • Проверка, разработка и стандартизация документаций / внутренних регламентов;
  • Создание, развитие и сохранения надлежащей среды для международных отношений – доступность и лёгкость международных отношений;
  • Активное участие в обучении персонала: обеспечение и сохранение высокого уровня компетентности.

  Требования:

  • Высшее образование; 
  • Не менее 2-х лет опыта работы в соответствующих банковских сферах (опыт в Головном Офисе, филиалах); 
  • Хорошее понимание банковских продуктов и услуг; процессов фронт-офиса (некредитных и кредитных продуктов); 
  • Опыт работы по управлению проектами считается преимуществом; 
  • Отличные коммуникационные навыки; 
  • Отличные навыки по письменному и устному общению; 
  • Прочные организационные способности, включая внимательность к деталям и многосторонние способности; 
  • Открытость к изменениям и готовность получить новые знания; 
  • Знание азербайджанского, русского и английского языков.

  Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: [email protected] Просьба указать название вакансии в теме письма!

  Specialist / Senior / Leading Specialist in Business Support (Project and Product Manager)

  Areas of Responsibility:

  Process and Product Development

  • To drive initiatives in regard with automation, centralisation & digitalisation of processes/operations with the goal of branch off-loading, improvements in customer service and products/operations;
  • To revise, design and optimise processes and service (work) flows;
  • To analyse and identify bottlenecks and drawbacks in customer service-related processes / operations / products;

  Project Management

  • To initiate and plan project implementation;
  • To define project scope and objectives, involving all relevant stakeholders and ensure technical feasibility;
  • To develop a detailed project plan; To oversee all aspects of projects: set deadlines, assign responsibilities and monitor and summarize progress of project. Prepare reports for upper management regarding status of project.
  • To ensure completion of projects on time within budget and within scope.
  • Coordinate internal resources (in Head Office/branches);
  • Establish and maintain relationships with third parties/vendors for flawless project implementation;

  Methodology, Trainings:

  • To revise, develop & standardise documentation / internal regulation;
  • To create, develop, sustain environment for IRs – accessibility, availability and easiness to internal regulations;
  • Actively participate in staff trainings: ensuring and sustaining high level of competence;

  Requirements:

  • Higher education; 
  • Min 2 years working experience in related areas in banking (HO, Branch experience); 
  • Good understanding of banking products and services; front-office processes, (non-credit, credit); 
  • working experience in project management (would be a plus); 
  • Excellent communication skills; 
  • Excellent written and verbal communication skills; 
  • Solid organizational skills including attention to detail and multitasking skills; 
  • Open for changes and new knowledge acquiring; 
  • Languages: Azerbaijani language, Russian, English

  Interested candidates are requested to send their resume (CV) to [email protected]. Please indicate the job title in the subject line!

  Job Features

  Job CategoryBank, Biznes

  Apply Online